DOSTAWCY KLAUZULA INFORMACYJNA
Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Fabryka Flag LINEA Milena Trojanowska z siedzibą w Koszalinie, ul. Łukasiewicza 3, adres email: rodo@fflinea.com

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3) Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych firmom serwisującym infrastrukturę IT i oprogramowanie oraz firmie realizującej usługi z zakresu obsługi finansowo-księgowej.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych od zarejestrowania ostatniej transakcji.

5) Posiada Pani/Pan prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
– sprostowania swoich danych,
– usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO,
– ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO.

6) Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7) W trakcie przetwarzania podanych przez Panią / Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.