KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE OBSŁUGI KLIENTA

 

W procesach obsługi klienta i marketingu danymi osobowymi są:
– dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
– imię i nazwisko, adres email, numer telefonu osób, których dane podano do kontaktu w związku z realizacją umowy lub jako dane odbiorcy zamówienia.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Fabryka Flag LINEA Milena Trojanowska Spółka komandytowa z siedzibą Koszalinie ul. Mieszka I 38, 75–132 Koszalin NIP: 6692565571 REGON: 521380284, adres email: rodo@fflinea.com
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  a) zawarcia i realizacji umowy, w tym obsługi reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b) spełnienia obowiązków wynikających z przepisów, a dotyczących na przykład obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas na przykład danych dotyczących rozliczeń finansowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c),
  c) marketingu bezpośredniego własnych produktów i dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, firmom kurierskim oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych firmom serwisującym infrastrukturę IT i oprogramowanie oraz firmie realizującej usługi z zakresu obsługi finansowo-księgowej.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu opisanym w punkcie 2 a) i b) niniejszej klauzuli przechowywane będą przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych od złożenia ostatniego zamówienia Dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes. W szczególnych przypadkach, którymi są przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, Pani/Pana dane możemy przetwarzać do czasu wniesienia sprzeciwu.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  – sprostowania swoich danych,
  – usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO,
  – ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO.
 1. Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania zamówienia.
 1. W trakcie przetwarzania podanych przez Panią / Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.